سمترئیس اداره حمل ونقل مسافر
عکس
نامفتح اله
نام خانوادگیپورصالحي
تلفن مستقیم04533743801
نمابر
تلفن داخلی357
 
سمترئیس مرکز مدیریت اطلاعات راهها وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل
عکس
ناماميد
نام خانوادگینسيمي
تلفن مستقیم045-33743801
نمابر
تلفن داخلی259
 
سمترئیس برنامه و بودجه
عکس
نامرضا
نام خانوادگیپناهي
تلفن مستقیم0452-8223741
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمعاون فنی و راههای روستائی
عکس
نامحمیدرضا
نام خانوادگیعبدی
تلفن مستقیم045-33743806
نمابر
تلفن داخلی354
 
سمتمعاون راهداری
عکس
نامعلی
نام خانوادگیصبحی
تلفن مستقیم045-33743811
نمابر
تلفن داخلی253
 
سمتمدیرکل راهداری و حمـل و نقـل جاده ای استان اردبیل
عکس
نامکلیم اله
نام خانوادگیوثوقــی
تلفن مستقیم045-33743803
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"